เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดผู้แทนและ
ผู้สื่อข่าว งานมหกรรม ชม ชิม ช้อป แชะ แชร์ สินค้าเกษตรคุณภาพของจังหวัดนราธิวาส ในงานตลาด
นัดสินค้าเกษตร ชายแดนใต้ ณ บริเวณถนนภูผาภักดี อำเภอเมือง จ.นราธิวาส (หน้าสวนกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์) ภายใต้ชื่องาน "สินค้าเกษตรก้าวไกล เกษตรชายแดนใต้ก้าวหน้า โดยมี
นาย รัตนะ สวามีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงและจำ
หน่ายสินค้าเกษตรชายแดนใต้ การแสดง ชุด สรรพศรีของดีเมืองนรา และ การแข่งขันการตำส้มตำลีลา
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห