เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ร่วมเป็นเกียรติและ สนับสนุนการถ่ายทอดเสียง ในการแสดงและขับร้องเพลงประสาน
เสียง“ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์” ณ ห้องนราทัศน์ โรงแรมอิมพีเรียล ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
เป็นประธาน ในการนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้จัด จนท.รับผิดชอบเครือข่ายการจัดรายการฯ เข้าร่วม
จัดรายการ โดยได้สอดแทรกประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 การพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ และเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งมี หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานดังกล่าว
เป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห