เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย
ได้เดินทางไปทำการร่วมลงทะเบียนในโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ” ณ ที่ว่าการ อ.เมือง จ.นราธิวาส
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการตามประเภทของงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ต.ค.๒๕๖๐ ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกจังหวัด
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห