เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.มอบ
หมายให้ ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผธบ.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นผู้แทนในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส กับ หน.หน่วยงานและ
สถานประกอบการ ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น ๔ อาคารหอประวัติ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห