เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี
นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในการนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ได้สนับ
สนุนพิธีกร โดยได้สอดแทรกประชาสัมพันธ์โครงการจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ การพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ และเชิญชวนประชาชนร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมี นายอำเภอ ทั้ง ๑๓ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และประ
ชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห