เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อทรงพระราชทานรางวัลในการประกวดเสียงนกเขาชวาประจำปีรวมทั้งการประ
กวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตลอดจน ทอดพระเนตรนิทรรศการของส่วนราชการ ต่างๆใน จ.นราธิวาส
ตลอดจน ทรงเยี่ยมราษฏรในพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ ก.ย.๖๐ นี้
โดยมี พล.ต. อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.๔ นทพ.เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานในซุ้มนิทรรศการ
แสดงผลงานของ วส.๙๑๒ สนภ. ๔ นทพ.สำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ ผ่าน
ทางคลื่น ๙๙.๑๐ MKz โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห