เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ
เนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.ยะลา เพื่อทรง
พระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จชต.ในรอบปี พ.ศ.๒๕๖๐
สำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชกรณียกิจในครั้งนี้ ได้ทำการถ่ายทอดผ่านทางคลื่น ๙๙.๑๐ MKz
โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห