เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพล
เข้าร่วมชมริ้วขบวนแห่งานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณถนนสุริยะประดิษฐสิ้นสุดที่บริ
เวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์
คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาสเป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.สนับสนุนรถรประชาสัมพันธ์
นำริ้วขบวนดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห