เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๗๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพล
เข้าร่วมพิธีเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนม
พรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รอง ผวจ.นราธิวาสเป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห