เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ร่วมพิธีมอบรางวัล การประ
กวดและการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณ
กองงานศิลปาชีพและงานกระจูด สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา โดยมี
นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ในงาน จังหวัดได้มอบเกียรติ
บัตรให้กับส่วนราชการ จำนวน ๒๘ หน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนงานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห