เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.มอบหมายให้
ร.อ.อรรถพล ศรีเปารยะ ปฏิบัติหน้าที่ หน.ผธบ.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.เป็นผู้แทน อัญเชิญถ้วย
พระราชทานจากที่ประดิษฐาน ห้องโถงศาลากลาง เพื่ออัญเชิญไปยังพลับพลาหาดนราทัศน์
เป็นรางวัลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและรองชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและ
เรือคชสีห์นานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนับสนุนรถประชาสัมพันธ์
ในการแห่ถ้วยพระราชทานดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห