เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ร่วมชมการแข่งเรือกอและ เรือยอกองและเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐
และเข้ารับของที่ระลึกจาก พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ณ บริเวณพลับพลาหาด
นราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนับสนุน พิธีกร และการถ่ายทอดเสียงในการแข่งขันดัง
กล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห