เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อให้
ดอกบานทันช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้าหน่วย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห