เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องใน
วันพระราชทานธงชาติไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทยโดยการประดับธง
ชาติไทยบริเวณที่รวมพล และบริเวณทางเข้าด้านหน้าหน่วย กำลังพลทุกนายร่วมร้องเพลงชาติ
พร้อมทั้งได้แจ้งให้กำลังพลได้รับทราบถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมไปถึงได้
จัดบอร์ดนิทรรศการ ๑๐๐ ปีประวัติศาสตร์ธงชาติไทย ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห