เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.๔ นทพ. จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่
ผอ.สนภ.๔ นทพ. ระหว่าง พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.๔ นทพ. (ท่านเก่า) และ พล.ต.อนุสรรค์
คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ. (ท่านใหม่) ประกอบด้วย พิธีสักการะรูปปั้น ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
พิธีลงนามในเอกสารรับ - ส่งหน้าที่ และ พิธีรับ - ส่งหน้าที่การบังคับบัญชา ณ สนามหน้า บก.สนภ.๔
นทพ. ต่อจากนั้น ผอ.สนภ.๔ นทพ. (ท่านใหม่) เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายและแนะ
นำนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องประชุม บก.สนภ.๔ นทพ. โดยมี ผบ.หน่วย ,รอง ผบ.หน่วย,นยข.หน่วย
และนายทหารสัญญาบัตร สนภ.๔ นทพ. ร่วมประชุม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห