เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔
นทพ.ได้พบปะกำลังพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ณ ห้องประชุม บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค
อ.เมืองจ.นราธิวาส เพื่อชี้แจงนโยบายของผู้บังคับบัญชาและนโยบายของ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ให้กำลังพลได้รับทราบ พร้อมทั้งสอบถามปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการของกำลังพลเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห