เมื่อวันที่ ๘ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ได้นำกำลังพลร่วมส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่
ต. ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ร่วมกันสมทบปัจจัยก่อสร้างซุ้มประตูและกำแพงวัด ตันหยงมัส
ซึ่งเคยเสียหายจากการถูกเผามาในอดึต โดยมียอดปัจจัยสมทบรวมทั้งสิ้น ๑,๑๒๖,๖๓๘ บาท
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห