เมื่อวันที่ ๙ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกำลังพล
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนราธิวาส ณ พระเมรุมาศจำลองสวนสาธารณะ
เฉลิม พระเกียรต์ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล
ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
พระเมรุมาศจำลอง ทั้งนี้ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.สนับสนุนพิธีกร โดยได้สอดแทรกประชาสัมพันธ์
โครงการจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห