เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดผู้สื่อข่าวติดตามโครง
การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนใต้ โดย พ.อ.ชีวธันย์ ปิยะศาสตร์ธนา
รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ./ รอง ผอ.สนภ.๔ สน. เพื่อมอบนโยบายและให้แนวทางการปฏิบัติงานประจำปี
งป. 61 ให้กับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ นทพ. อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส โดยมี นายอารง ยูโซ๊ะ
ประธานกลุ่มเจาะไอร้อง ปี ๕๘ บ.บูเก๊ะกือจิ ม.๑๒ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง มี สมาชิก ๑๒ ราย ประชากร
โค ๕๗ ตัว เพศผู้ ๓๓ ตัว เพศเมีย ๒๔ ตัว แปลงหญ้า ๔๙ ไร่ พร้อมแจกยาเวขภัณฑ์และก้อนแร่ธาตุ
ทั้งนี้ นายอารง ยูโซ๊ะ ประธานกลุ่มเจาะไอร้อง ปี ๕๘ ยังได้รับรางวัล จากผลการทำงานในด้านเกษตรกร
ซึ่งรางวัลล่าสุด ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) งานวันลอง
กอง ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๐ จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห