เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดผู้สื่อ
ข่าวประชาสตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี
นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส ,น.ส.ละเอียด สายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ
การพิเศษ,นางรัตนา ถิระโชติ รักษาการแทนเกษตรจังหวัดนราธิวาส ,น.ส.เสาวคนธ์ หน่อแดง
,นายสัณฐิติสุข แก้วคง ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและนายซอมะ
สาเม๊าะ ประธานกลุ่มโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก ร่วมแถลงข่าว
ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมี
สมาชิกกลุ่มโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อฯ ,ประชาชน และผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห