เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๙๐๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับ สนภ.๔ สน.และ นพค.๔๑ สนภ.๔ นทพ.จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐ รูป
และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห