เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๙ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีการ
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ตลอดจน จัดเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดเสียง ณ วัดชลธาราสิงเห
พระอารามหลวง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการบริหาร และกรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห