เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ.
และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาทกำลังพลของหน่วย
โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส. สนภ.๔ นทพ. ให้การต้อนรับ ณ บก.วส.๙๑๒ สนภ๔. นทพ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห