เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีมอบ
สิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๖
รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมือง
นราธิวาสเป็นประธาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ใน
การนี้ วส.๙๑๒ฯ จิตอาสาเฉพาะกิจในด้านประชาสัมพันธ์ ในทุกๆรายการ ซึ่งได้สอดแทรกประชาสัม
พันธ์จิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐ และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห