เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพล
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุล
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ
พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห