เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๔๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. พร้อมกำลังพลร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดถนน เก็บขยะ ตกแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณ ณ สวนสาธารณเฉลิม
พระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสม
เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่อง
สถานที่ ไว้เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยมี นาย สุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ทุกประเภทและประชาชนร่วมกิจกรรมเป็น
จำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห