เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๒๒๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.พร้อมกำลัง
พล ส่วนราชการและประชาชน ร่วมพิธีเผาดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองสวนสาธารณ
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกร โดยได้สอดแทรก
ประชาสัมพันธ์สารคดีเทิดพระเกียรติและแนวคิดการบริหารจัดการน้ำของในหลวงเพื่อประชาชนการปลูก
ป่าเพื่อเป็นการเทิดทูนและสร้าง จิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห