เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. จัดกิจกรรมทำบุญ ๒ ศาสนา
และสักการะรูปปั้น จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ (ผู้ก่อตั้ง กรป.กลาง) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ
ปีที่ ๔๗ ณ วส. ๙๑๒ ต.บางนาค อ.เมือง จว.น.ธ. โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ๔.
นทพ.เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห