เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔นทพ. เป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทอนุรักษ์และประเภทสร้างสรรค์
ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ถ้วยรางวัลรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์
ปฏิมาประกร และชิงถ้วยรางวัล รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ และเป็นกรรม
การการประกวดนางนพมาศ ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณสวนกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน
ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกรในการประกวดนางนพมาศดั่งกล่าวซึ่งภายในงานมีประชาชน
เข้าชมการ ประกวดเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห