เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมโครงการปล่อย
พันธุ์สัตว์พันธุ์สัตว์น้ำเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ณ บึงบัวบากง ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ
จังหวัดนราธิวาสโดยมี นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ
ครู นักเรียนและประชาชนใกล้เคียงร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก ในการนี้ วส. ๙๑๒ฯ ประชา
สัมพันธ์ชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจในความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเรื่องภัย แล้ง/อุทกภัย
โดยเชื่อมโยงนโยบายของรัฐบาลที่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำ เขื่อน แหล่งน้ำต้นทุนตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯทำให้ประชาชนมีน้ำใช้มาจนถึงทุกวันนี้
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห