เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.นำกำลังพลร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ทั้งนี้ วส.๙๑๒ฯ
สนับสนุนพิธีกรในพิธีดังกล่า
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห