เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.และคณะให้การ
ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตลาดกลางปศุสัตว์ภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
รับฟังนโยบายและนำชมนิทรรศการโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัด ชายแดนภาค
ใต้ (โดย สนภ.๔ สน.นทพ.)บริเวณตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปพบปะ มอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ณ บก.นพค.๔๒ สนภ.๔ นทพ.
อ.ยะหา จ.ยะลา เยี่ยมชมการถ่ายทอดเสียง ของ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. บริเวณตลาดกลางปศุสัตว์ภาค
ใต้โดยกรุณามอบหมายให้พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร ผอ.สนภ.๔ นทพ./ผอ.สนภ.๔ สน.เป็นผู้แทนเข้า
ร่วมประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนา(โดย สมช.)ณ แหล่งสมาคมฯ พล.ร.๑๕

ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห