เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้ดำเนินการจัดการฝึก
อบรมการใช้อาวุธปืนให้กับกำลังพล วส.๙๑๒ฯ และท่าประกอบการยิง ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห