เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย. ๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
ให้การต้อนรับชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ได้นำเยาวชน"โครงการเปิดโลก
ทัศน์คลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ "ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค
อ.เมือง จ.นราธิวาส ทั้งนี้ วส.๙๑๒ ได้จัดสถานีต่างๆประกอบไปด้วย ๑.สถานีเรียนรู้อุปกรณ์การ
กระจายเสียง ๒.สถานีการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ๓.สถานีบันทึกสปอตวิทยุ ๔.สถานีทดลองการจัด
รายการวิทยุ เพื่อให้ฝึกทักษะการพูด การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง
ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยสอดแทรก ดำเนินการออกอากาศ ประชาสัมพันธ์ รายการ"ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห