เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. สนับสนุนวงดนตรี ซิมโฟนิคแบนด์
จากโรงเรียนนราธิวาสโดยบรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร(ในหลวงรัชกาลที่ ๙) ณ ห้องส่ง วส.๙๑๒ ฯ ในรายการ "เช้านี้ที่ ศอ.บต." ออกอากาศภายใต้ความ
ร่วมมือของ สถานีวิทยุเครือข่ายของ ศอ.บต. ๕ จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตรในการนี้เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชประ
วัติพระราชกรณียกิจพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐
อย่างต่อเนื่องส่งกระจายเสียง FM ๙๙.๑๐ MHz
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห