เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อ
ถวายราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกประสงค์ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. โดยมีพ.อ.ชีวธันย์
ปิยะศาสตร์ธนา รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ./รอง ผอ.สนภ.๔ เป็นประธาน ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ร่วมพิธีดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห