เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับ ศอ.บต.จัดโครงการ
“การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์” สัญจร ครั้งที่ ๑ ภายใต้ชื่อ “รวมพลคนรัก ๙๑๒”
ณ วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราช
การ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล และหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องตามคติพจน์ “เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง”
ทั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าของรัฐ ประชาชนและจิตอาสาเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห
 
             
หหห
หหห
หหห