เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดโครงการอบรม
นักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี น.อ.อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒
สนภ.๔ นทพ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เครือข่ายวิทยุและประชาสัมพันธ์ ๕ จังหวัดภาคใต้ และนักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห