เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. และคณะ
ลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค ๔
สน. ณ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยมี ผอ.สนภ.๔ นทพ., รอง ผอ.สนภ.๔ นทพ.,
เสธ.สนภ.๔ นทพ., ผบ.นพค.๔๑-๔๖ สนภ.๔ นทพ.และ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ให้การต้อนรับ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห