เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมพิธีเปิด กิจกรรม ตลาด
ประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณสวนกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จว.น.ธ.
โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผวจ.นราธิวาส เป็นประธาน ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ สนับสนุนพิธีกรซึ่งมีส่วน
ราชการ นักเรียนและประชาชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห