เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ให้การสนับสนุนผู้สื่อข่าว
/ประชาสัมพันธ์ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ของ พล.อ.ยศนันท์ หร่ายเจริญ รอง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ณ
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านปิยา ต.ปิยา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมี ผอ.สนภ.๔ นทพ., เสธ สนภ.๔
นทพ., ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ., และ หน.วส.๙๑๒ สนภ.นทพ. ให้การต้อนรับในการตรวจเยี่ยม
ดังกล่าว
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห