เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน ม.ค.๖๑ ให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นการฝึกความ
ชำนาญในการ แสดงความเคารพให้มีบุคลิกท่าทางความเป็นทหารและถูกต้องตามระเบียบตาม
คู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน อีกทั้งจะได้ทำการฝึกเป็นประจำทุกเดือน ณ บริเวณจุดรวมพล
วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง จว.น.ธ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห