เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกิจกรรมหน่วยเฉพาะ
กิจนราธิวาสพบปะสื่อมวลชน จ.นราธิวาส ณ สวนอาหารริมน้ำ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี พล.ต.สมพล
ปานกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธาน ซึ่งมีสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห