เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย น.อ. อธิสพล สังขรัตน์ หน.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.
พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม
เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ลานสวนสนาม กองพันทหารราบที่ ๙ รักษาพระองค์
กรมทหารราบที่ ๙ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส โดยมี พลเรือตรี ศังกร พงษ์ศิริ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธี
ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำศาสนา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห