เมื่อวันที่ ๒๒ ม.ค. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดกำลังพลมอบทุนการ
ศึกษาและเยี่ยมเยียน ครอบครัว เด็กหญิง ซุลฟา สาและ บุตรของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๓/๑ หมู่ ๔
ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส และ เด็กหญิงนูรฟาติน เจ๊ะนาแว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๒๔/๕
หมู่ที่ ๑๑ ต.ตันหยงมัส อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส จากการได้เยี่ยมเยียนในครั้งนี้ กำลังพล วส.๙๑๒ ฯ
ได้ถามถึงในเรื่องการศึกษา สุขภาพจิตใจ และการดูแลของครอบครัว ทั้งนี้ทางครอบครัวฯ ได้ขอบคุณมา
ยังหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวฯ
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห