เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๑ เวลา ๐๘๑๐ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.จัดการฝึกทบทวน
บุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน ม.ค.๖๑ ให้แก่กำลังพล เพื่อเป็นการฝึกความชำนาญในการแสดงความ
เคารพให้มีบุคลิกท่าทางความเป็นทหารและถูกต้องตามระเบียบ ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน
อีกทั้งจะได้ทำการฝึกเป็นประจำทุกเดือน ณ บริเวณจุดรวมพล วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห