เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ร่วมกับ ศอ.บต.และสถานีวิทยุ
เครือข่าย ๕ จังหวัดภาคใต้ จัดกิจกรรม"การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุ ศอ.บต.สัมพันธ์ สัญจร"
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ "ร่วมใจรวมไทยที่บ้านฉลองชัย" ณ ศูนย์บริการหมู่บ้าน บ้านฉลองชัย หมู่ที่ ๔
ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมี นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธาน
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห