เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ให้การต้อนรับชุดควบคุม
ทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ในการนำเยาวชน “โครงการคลื่นลูกใหม่ชายแดนใต้ รุ่นที่ ๒”
ประจำปี ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานการจัดรายการวิทยุและการประชาสัมพันธ์ ณ สถานีวิทยุกระจาย ๙๑๒
สำนักงานพัฒนาภาค ๔ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการนี้ วส.๙๑๒ฯ ได้แบ่งเป็น ๔ สถานี ดังนี้
๑.สถานีการใช้แผ่นเสียง ๒.สถานีการทำจิงเกิ้ลรายการวิทยุ และสปอตวิทยุ ๓.สถานีการอ่านข่าว
และประชาสัมพันธ์ ๔.สถานีการจัดรายการและการประชาสัมพันธ์
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห