เมื่อวันที่ ๖ ก.พ. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ ให้การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการดำเนินการถ่ายทอดเสียง พิธีเปิดงานครบรอบ
๑๓ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคินทร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย

นราธิวาสราชนครินทร์ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งมี นายสุรพร พร้อมมูลผู้ว่าราชการ

จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ

นักศึกษาและประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห