เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ.ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
ตามแบบฝึกพระราชทานประกอบไปด้วย ท่าตรง ท่าพัก ท่าหัน ท่าทำความเคารพ ท่าถอดหมวก-
สวมหมวก ท่าเดิน และท่าวิ่ง ณ บริเวณ บก.วส.๙๑๒ สนภ.๔ นทพ. ถ.ชาญอุทิศ ต.บางนาค อ.เมือง
จ.นราธิวาส
             
หหหห
ดดด
 
             
หหห
หหห
หหห